INTSINI ILOTYOLWA NGEENYEMBEZI

INTSINI ILOTYOLWA NGEENYEMBEZI

Publication Info:

AuthorSELINA VELAPHI
ISBN9780639781457
PublisherANFASA
Year Of Publication2023

Available here:

To order the book please send an email to the author at selsvee75@gmail.com or

click the button below to send a quick email to the author

 

 

About INTSINI ILOTYOLWA NGEENYEMBEZI

Intsini ilotyolwa ngeenyembezi libali elisekwe kwiphondo iRhawuti; liyokugqibezeleka kwiPhondo leMpuma-Koloni. UNosipho Luswazi oyinzalelwane yase Mdantsane, kwiPhondo leMpuma-Koloni, ligqiyazana elifundile, eliphila ubomi belixesha ngakumbi obuza nemali. Imingeni yobomi bumenza aphatheke kakubi kwingqesho, aphazamiseka empilweni ngokwasenyameni, nangokomoya bade oogqirha basentshona, bathi unesimo sokudakumba. Uzibona, ehlangabezana nobunzima okuphupha, iingqaqambo zomzimba, umbilini nakukushiywa ngabantu abathandayo. Emva kokuxhathisa, enyamezele nakubeni eziva ukuba ingathi ushiywa zingqondo; uye wahlalutya lemiba ngokubuyela kwikhaya lakhe eMdantsane. Kulapho athe watyhilelwa ngengulo yakhe emhlophe, yobizo lobugqirha.

Sililandela elibali naxa esamkela ubizo lwakhe, elungisa umnombo wakhe ngokubuyisela amasiko awalahlwayo kowabo emaTshaweni nakulonina kooNdlovu. Ibali lika Nosipho, liyasikrobisa kumasiko nezithethe zakwaXhosa nokubaluleka kwawo. Ibali eli liyasifundisa ngokubaluleka kokubeyela embo, ukubaluleka kwemiyalezo evela kookhoko nokuzazi ukuba ungubani ukuze ufumane impilo. Umyalezo webali uchaza ukuba ukugcoba emoyeni nasenyameni kwandulelwa ziintsizi nobunzima.