A KE JONA BOKHUTLO?

A KE JONA BOKHUTLO?

Publication Info:

AuthorMAMOKETE LUCY MORAKE - TOOLO
ISBN9780639772578
PublisherANFASA
Year Of Publication2023

Available here:

To order the book please send an email to the author at lukidoraketo@gmail.com or

click the button below to send a quick email to the author

 

 

About A KE JONA BOKHUTLO?

A ke jona bokhutlo?” E ke potso e mongwe le mongwe o ka ipotsang yona fa o kopana le dikgwetlho tse di kileng tsa fetola matshelo a batho lefatshe ka bophara mo ngwageng wa diketepedi-le-masomepedi (2020). Ga go gakgamatse go ka ipotsa jalo le go nna le kgopolo ya mothale o o ntseng jalo fa o bona mafelo a a jaaka dikereke, dikolo, marekelo a le mmalwa le tse dingwe di tswalwa mme go sala fela maokelo, dimmotshwari le mafelo a a botlhokwa. Mogaetsho, kana Motswana o rile: “Kgomo ga e ke e ntsha boloko jotlhe”. Nama maoto o iketle mme o buise lokwalonyana lo ka phuthologo, o ikutlwele se ke go tsholetseng sona.